Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

سطوح مختلف آگاهی

 

 هریک از ما از کلمه آگاهی برداشتهای متفاوتی داریم در حالی که 

آگاهی بسیار عمیقتر ووسیعتر ازآن چیزی است که ما گمان می کنیم. فروید برای توضیح این مطلب از مثال کوه شناور یخی استفاده می کند:

آگاهی از سه سطح مجزا تشکیل شده که درواقع هر یک از این سطوح نشان دهنده مقدارموجودیت آگاهی درآن قسمت می باشد:

1- سطح آگاه ( هوشیار):

سطح اول  به عنوان حالت آگاه شناخته می شود و این اشاره به آگاهی عقلانی که تصمیمات روزمره ما را هدایت می کند دارد .

زمانی که  توسط حواس پنجگانه اطلاعات را تجزیه وتحلیل می کنیم درحال استفاده از سطح آگاه ذهن خود هستیم و بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری می کنیم.

ذهن آگاه شامل اگاهی از نقاط خاصی از زمان است. این شامل مواردی است که ما در حال حاضر در مورد آن فکر می کنیم، چه درجلوی ذهن ما یا پشت ذهن . اگر از آن آگاه هستیم، در ذهن آگاه است.

به عنوان مثال، در این لحظه شما ممکن است آگاه  باشید از کتابی که در حال خواندن آن هستید ویا صدای موسیقی که گوش می دهید یا صحبتی که دارید انجام می دهید.

همه افکار، احساسات و ادراکاتی که از دنیای بیرون به ذهن شما خطورمی کنند- و خاطراتی که به یاد شما می آیند همه بخشی از تجربه آگاهانه شما هستند.

 

2- سطح ناخودآگاه که بطور کمرنگ در آگاهی حضور دارد. چیزهایی که رویاها ازآن ساخته شده اند. ما می توانیم آن را به عنوان انباری خانه نام ببریم که شامل: تجربیاتی که به یاد می آوریم، برداشت هایی که از طریق تجربیات در ذهن حک شده اند، وتمایلاتی که از این برداشت ها بیدارو یا تقویت می شوند.

هر تجربه ای که تا به حال داشته اید، هر فکر، هر تصور در زندگی- در ذهن ناخودآگاه حک شده و بیش از آنکه تصورش را کنیم روی الگوهای فکری و رفتاری ما تاثیر می گذارند. ضمیرناخودآگاه شامل اطلاعات زیر سطح هوشیاری است . افراد می تواند چنین اطلاعات را با سهولت نسبی بازیابی کنند و ما معمولا به آنها به عنوان خاطرات شاره می کنیم.

به عنوان مثال، اگرکسی نام شما را بپرسد- شما قادر به یادآوری آن خواهید بود. یا اگر کسی از شما تاریخ تولد پدرتان را بپرسید و یا آخرین بار که باران آمد را – با مراجعه به این بخش از آگاهی جواب این سوالات را درمی یابیم.

 

3-سطح نهایی نا آگاه  این بخش شامل خاطرات وغرایز ابتدایی هستند که عمیقا در درون ما حک شده و بسیار دور از سطح آگاهی قرار دارد . اگر چه ما از وجود این بخش وجودمان آگاه نیستیم اما آنها تاثیر به سزایی روی رفتارهای ما دارند.  اگرچه رفتارهای ما بر اساس اطلاعات ذخیره شده در سطح نا آگاه ما شکل می گیرند – اما به طور ارادی نمی توان به آن اطلاعات دسترسی داشت. همه ما دراوان کودکی بسیاری خاطرات و تجربیات داشته ایم که باورها – ترسها و احساس عدم امنیتی را که امروز داریم از آنها سرچشمه می گیرند. این خاطرات لزوما در حال حاضر در یاد ما نیستند ولی تاثیرات عمیق خود را بر ذهن نا آگاه ما حک کرده اند و رفتارهای امروز ما را کنترل می کنند.

 

به عنوان مثال: چیزهایی که درذهن شما وجود دارند و ممکن است شما فراموش کرده باشید از این قبیل هستند:

تجربیات منفی از گذشته – تنفر از پدر و مادر- یا حادثه ای که شما در آن آسیب روحی دیده و سعی کردید با شدت آن را از ذهن خود دور کنید تا بتوانید به زندگیتان ادامه دهید.

 

فروید درمثال کوه شناوریخی برای جدا سازی این سه سطح استفاده می کند. یک کوه شناوریخی تشبیه بسیار خوبی برای درک سه سطح مختلف آگاهی می باشد. ما می توانیم از یک کوه یخی به عنوان استعاره مفیدی برای درک چگونگی انتخاب خودمان برای نشان دادن به افراد دیگر استفاده کنیم.

همانطور که یک کوه یخ در آب شناور است قسمت بسیار بزرگی از آن در زیر سطح آب باقی مانده است. تنها یک درصد کوچکی از سطح بالای آب قابل مشاهده بوده و بزرگترین و مهمترین قسمت  آن زیر سطح آب غیرقابل مشاهده باقی می ماند.

دقیقا به همین شیوه – هر یک از ما اغلب بخشی داریم که به دیگران نشان می دهیم وبخش بسیاربزرگتری از خودمان که از دیگران پنهان می کنیم.

این قسمت جایی است قرار است روی آن کار کنیم. آموزشهای تعادل تن و روان می تواند کمک بزرگی به شما درزمینه شناخت این سطح داشته باشد.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

اعتماد به نفس
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square