Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

شش قدم تا شادی حقیقی

شاد بودن کیفیتی درونی و حالت رضایتمندی از زندگی می باشد. این بدان معنا نیست که انسانی که شادی حقیقی دارد در برابر مشکلات - غمگین نمی شود و یا همیشه باید در حال قهقهه و خنده باشد.

در بررسی دقیقی که محققان بعمل آوردند مشخص شد بسیاری از ما معنای شاد بودن را نمی دانیم و یا برای شاد بودن دلایل و شرایط خاص بیرونی را ملاک قرار می دهیم.

در حقیقت ما برای رسیدن به شادی حقیقی می بایست عوامل درونی و بیرونی که به شکل لایه های مختلف وجود ما هستند را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. 

1- "خواسته ها و آرزوهایمان "  آیا این امیال و آرزوها از درون خود من سرچشمه می گیرد یا اینکه تحت تاثیر محیط و جامعه - نیازی کاذب در من ایجاد شده که مرا به سوی چنین میلی می کشاند؟

 

2- "الگوها وباورهایی" که در مورد شاد بودن - زندگی- جهان هستی و غیره داریم ؟ باورهای ما با نیرویی بسیار قوی به جلو می رانند. آیا باورهایی را که در طول زندگی با خود حمل کرده ایم برای زندگی امروزمان درست و جوابگو هستند؟ 

3- "هویت و شخصیت ما" تعریفی است که از خودمان داریم . من کی هستم. دیگران در مورد من چه فکری می کنند. آیا انسان موفقی هستم؟ آیا به خودم همچون یک قربانی نگاه می کنم؟ در این بخش به نقشها یی که خود آگاه و ناخودآگاه بازی می کنیم - پی برده و به خود واقعی مان دست می یابیم.

4- "گذشته و آینده در مقابل زمان حال" کشف این موضوع که ما زمانهای زیادی را صرف می کنیم که مثل گذشته خود باشیم. در واقع آینده را در گذشته زندگی می کنیم. بجای اینکه از خلاقیت و حضور در این لحظه نهایت استفاده را ببریم - سعی می کنیم گذشته را زیر و رو کرده و لحظات حال و آینده را نیز همچون گذشته زندگی کنیم. 

5-" محدودیتها برای شاد بودن" بررسی اتفاقات و موضوعات تکراری که در طول زندگیمان اتفاق افتاده اند.جایگزین کردن نقاط ناراحت کننده اتفاقات با احساسات شادی آفرین.  

6- " احساسات و عواطفمان در زمان حال" یافتن تمام امکانات و مواردی که برای شادی در زندگی خود داریم . بیان سپاسگزاری برای داشتن چیزهای با ارزش که باعث شادی درونی و رضایتمندی ما در زندگی می شوند.