Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

این دوره به زبان فارسی در 4 مرحله انجام خواهد شد. هرمرحله شامل موضوعات مختلفی میباشد که در نهایت شما را به سوی کشف هدفتان در زندگی هدایت می کند. قیمت هر مرحله 100 دلار می باشد.

راهنمای هدف زندگی

C$100.00 Regular Price
C$95.00Sale Price