257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

info@bodynmindaligned.com

7789261346

Get In Touch

مسیر موفقیت

هدفمند بودن در زندگی مهمترین نکته ای است که ما را از احساس پوچی و سردرگمی بیرون می آورد. بدون هدف زندگی کردن باعث می شود ما بطور مداوم  داستانهای ناخوشایند زندگیمان را مکررا تجربه کنیم.

افرادی که هدفمند نیستند بیشتر در معرض تاثیر پذیری از اطرافیان و جامعه می باشند. خواسته ای  را بدون هدف گذاری در سر پروراندن وحرکت نکردن در مسیر رسیدن به آن- باعث می شود نیروی حیاتی ما تحلیل رفته و به رویاهای خود دست نیابیم.

4 قدم تا هدف نهایی

1- تصمیم بگیرید چه چیزی در زندگی خود می خواهید. اگر خواسته خود را به طور شفاف ندانید پس نمی توانید در مسیر درستی برای رسیدن به آن حرکت کنید.

2- باور داشته باشید که می توانید به خواسته خود برسید . بسیاری از مردم از رسیدن به خواسته های خود سر باز می زنند زیرا باورهای آنها طوری طراحی شده که موفقیت خود  را حقیقی نمی دانند. 

3- برای رسیدن به هدف برنامه ریزی داشته باشید. متوجه باشید که حتی اگر خواسته آتشینی برای رسیده به هدف خود داشته باشید - داشتن یک برنامه درست دقیق برای حرکت در این مسیر نیاز دارید.

4- انگیزه خود را برای رسیدن به هدف حفظ کنید. توجه داشته باشید که حتی بهترین برنامه ریزی ها نیاز به زمان و داشتن انگیزه مثبت برای رسیدن به هدف دارند.