Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

ساده زیستن. این کلمه نقطه شروع برای تمرین "حضورذهن" و در لحظه حال زندگی کردن است.

این تمرین به معنای "حضور هدفمندانه " در هر لحظه می باشد.تمرین مراقبه ذهنی هرگز پایانی ندارد. این تمرین تنها یک بعد زندگی ما با فرمولها و تکنیکهای خاص را در بر نمی گیرد. بلکه تمام موجودیت م...

February 27, 2018

هر کاری که در زندگی انجام می دهیم به این دلیل است که

می خواهیم از درد دوری کنیم و یا به یک لذتی برسیم.

اگرعادتهایی دارید که دوست ندارید، به این خاطر است که فکر می کنید با ترک آن عادت سختی بیشتری خواهید کشید تا این که به آن ادامه دهید.

همچنین اگر کاری هست که انجا...

February 26, 2018

تست اراده درونی درمقابل تلقینات بیرونی:

تاثیر جامعه بر فرد از چشم هیچ کس پوشیده نیست. افرادی که از اراده درونی ضعیفی برخوردار هستند معمولا دچار تزلزل در انتخابهای خود شده و معمولا دنباله رو اطرافیان و یا تاثیرات حاکم بر جامعه می شوند.

با انجام تست زیر می توانید میزان ارا...

February 22, 2018

1-  تصمیم بگیرید چه چیزهایی را می خواهید

اکثر مردم دربرابر سوال هدف زندگی شما چیست و یا چه چیزی از زندگی خود می خواهید ، عموما سکوت کرده  و درصورت پاسخ،  اهدافی را بیان می کنند که تحت تاثیر دیگران آن اهداف را انتخاب کرده اند. این مقاله به شما کمک خواهد کرد که آنچه...

February 2, 2018

آیا هرگزبه میزان اعتماد به نفس خود فکرکرده اید ؟ نه اینکه اطرافیانتان درمورد شما چه نظری دارند.

برای روشن شدن موضوع به این سوالات جواب دهید: آیا زمانی که وارد یک جمع می شوید و باید برای آنها صحبت کنید – عرق می کنید و نفستان به شماره می افتد و تمرکز خود را از دست می دهید...

 هریک از ما از کلمه آگاهی برداشتهای متفاوتی داریم در حالی که 

آگاهی بسیار عمیقتر ووسیعتر ازآن چیزی است که ما گمان می کنیم. فروید برای توضیح این مطلب از مثال کوه شناور یخی استفاده می کند:

آگاهی از سه سطح مجزا تشکیل شده که درواقع هر یک از این سطوح نشان دهنده مقدا...

December 6, 2017

بسیاری ازآدمها بیشتر زندگی خود را در یک حالت بی فکری همراه با عدم آگاهی بسر می برند که این حالت در دراز مدت به آنها احساس سردرگمی و بی هدفی در زندگی می دهد. 

درواقع همه ما به اندازه های مختلف از جایگاهی که هستیم و یا مسیری که قرار است طی کنیم نا آگاهیم. قدرت بازنگر...

خوبان ومهربانان- در ذهن ما انسانها سفر کردن یعنی ازمکانی به مکانی دیگر رفتن و یا هجرت کردن. اما نوع دیگری از سفر نیز وجود دارد. در این سفر جسم تو از جایی به جایی دیگر نمی رود. تو هر کجا که هستی می مانی وبا خودت تنها می شوی. هر لحظه تنهاتر. تا انجایی که جز خودت چیز دیگر...

Please reload

Featured Posts
Recent Posts
Please reload